ALGEMENE VOORWAARDEN NOTARISKANTOOR GEERT LABORDUS B.V.

 1. Notariskantoor Geert Labordus B.V. is een onderneming gevestigd te Aalsmeer, die zich ten doel stelt het notariaat te beoefenen. De onderneming is ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder nummer: 84684119. Notariskantoor Geert Labordus B.V. wordt hierna tevens omschreven als ‘het kantoor’.
  Op alle door of namens Notariskantoor Geert Labordus B.V. te verlenen notariële diensten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing, alsmede op alle rechtsverhoudingen van Notariskantoor Geert Labordus B.V. met derden.
 2. Notariskantoor Geert Labordus B.V. is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Notariskantoor Geert Labordus B.V.. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7.404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten. NB: artikel 404: Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtgever of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en artikel 407 lid 2: Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend).
 3. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de door het kantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van het kantoor komt. Iedere aansprakelijkheid voor directe casu quo gevolgschade is uitgesloten. De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.
 4. De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor niet deugdelijk functioneren van de door het kantoor bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 5. Bij het inschakelen van derden zal door het kantoor zoveel mogelijk overleg worden gepleegd met de opdrachtgever. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden. Het kantoor is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden mede namens haar opdrachtgevers te aanvaarden.
 6. Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen.
 7. Tarieven en meerwerk
  Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor voor de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.
  Indien meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht, is de notaris bevoegd een hoger bedrag dan het in het vorige lid bedoelde bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het oordeel van de notaris wordt veroorzaakt dan wel vanwege één partij, is de notaris bevoegd dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens de notaris.
  De opdrachtgever is voorts gehouden de onkosten, die de notaris ter uitvoering van de opdracht moest maken te vergoeden. De notaris is bevoegd indien de opdracht langer loopt dan (1) maand tussentijds te declareren. Uitgebrachte offerten hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij expliciet anders vermeld.
 8. Niet doorgegane akte
  Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële dan wel onderhandse akte, vallen onder de opdracht. De notaris is bevoegd terzake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, alsmede aan de notaris doorberekende kosten/verschotten, tenzij tussen de opdrachtgever en notaris schriftelijk anders is overeengekomen.
 9. Betaling van declaraties dient te geschieden voor of op het tijdstip van het ondertekenen van de akte, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen of anders wordt vermeld. In andere gevallen dient betaling binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van de invordering voor rekening van de opdrachtgever.
  Voor wettelijk voorgeschreven handelingen (waaronder het controleren van de legitimatiebewijs gegevens bij het Verificatie Identiteitsbewijzen Systeem- VIS) de controle bij de Gemeentelijke Basis Administratie- GBA), de controle bij het Faillissementsregister en het Curatele Register wordt door het kantoor de aan het kantoor in rekening gebrachte kosten doorberekend bij de desbetreffende partij(en).
 10. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notaris, de kandidaat-notaris(sen) en alle andere medewerkers die bij, voor of namens het kantoor werkzaam zijn.
 11. Op de navolgende notariële dienstverlening – dat kan zijn het geven van advies dan wel het verlenen van bijstand – is de wet ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing:
  het aan- of verkopen van onroerende zaken;
  het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
  het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen (verenigingen en andere rechtspersonen, maat- en vennootschappen, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens);
  de aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;
  werkzaamheden op fiscaal gebied.
  Het kantoor is verplicht transacties die een ongebruikelijk karakter hebben te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Van een voorgenomen melding mag het kantoor de opdrachtgever niet op de hoogte stellen. Opdrachtgever gaat daarmee akkoord.
 12. Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.